Friday, June 23, 2017

Workshop for teachers

Implimenting Modules  For Teacher's Efficiency bar Examination
No. Name of the Teacher Marks Total Presentation
Word Excel P.P 60 100
1 W.W.A.S.V.Shwanthika            
2 B.N.D.Binusha Swarnamali            
3 M.R.Pawani Abeysekara            
4 G.P.A.Priyangani            
5 A.H.L.S.Chathuradha            
6 A.R.K.K.Arachchi            
7 K.C.Panditharathna            
8 M.C.N.Perera            
9 A.C.C.Jayasinghe            
10 I.G.Y.Nayanarasi            
11 K.A.J.Chathurika            
12 K.A.I.Perera            
13 M.N.P.Riyasa            
14 J.A.N.Chathurangi            
15 M.U.T.K.Senanayaka            
16 D.D.Padukka            
17 M.D.I.Dilrushi            
18 H.M.Sanjeewani            
19 Rev.M.Hemarama             
20 K.D.V.A.Perera            
21 H.A.P.Roshini            
22 J.S.priyadarshani            
23 T.D.S.C.Thirimanna            
24 L.R.A.V.P.Perera            
25 M.N.Rudrigo            
26 H.K.K.Pranando            
27 K.A.C.D.Kandanaarachchi            
28 M.D.J.Kumudumali            
29 P.L.Chathurani            
30 A.D.Sudarshi Pryangika            
31 C.A.Bodhithunga            
32 A.A.Yoshitha            
33 M.Wadisinghe            
34 K.B.M.Perera            
35 G.V.S.K.Silwa            
36 W.A.N.Kumara            
37 T.J.N.Thalagala            
38 P.L.D.Buddhika            
39 R.Athukorala            
40 K.K.R.Pushpakumari            
41 H.L.W.Maheshika            
42 D.P.M.Chathurangia            
43 R.A.S.lakmali            
44 W.D.R.J.Sampath            
45 Rev. S.Sugathananda             
46 Rev. A.K.Kashyapa             
47 P.V.A.Priyangika            
48 H.A.G.K.Perera            
49 D.S.P.N.S.De Silwa            
50 B.P.N.Kulathilaka            
51 B.D.S.S.Samaranayaka            

           

No comments:

Post a Comment